Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük,
olvassa el alaposan Általános Szerződési Feltételeinket, hiszen rendelése
leadásával elfogadja a jelen dokumentumban leírtakat!

Amennyiben
webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy az Általános
Szerződési Feltételekkel kapcsolatos kérdése van, az alábbi elérhetőségeken
keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot:

Az Eladó adatai:

 • Cégnév: Cservenák Norbert Egyéni Vállalkózó
 • Székhely: 5600 Békéscsaba Bethlen u. 3/1
 • Postacím: 5600 Békéscsaba Bethlen u. 3/1
 • Adószám: 68119098-1-24
 • Bankszámlaszám: K&H Bank 10400061-50526756-53541000
 • Nyilvántartási szám: 51255583
 • Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Békéscsaba Törvényszék Cégbírósága
 • Képviselő neve: Cservenák Norbert
 • Weboldal cím: www.gardrobtar.eu
 • E-mail cím: gardrobtar@outlook.hu
 • Mobilszám: +36304743969


Tárhelyszolgáltató adatai:

 • Cégnév: Tárhely.Eu
 • Székhely: 1144
  Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
 • Weboldal: tarhely.eu

Fogalmak:

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás
együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége,
illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött
természetes személy

Fogyasztói
Szerződés:
 szerződés,
melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Jótállás: a Fogyasztói Szerződés esetében a
Polgári Törvénykönyv szerint

 • jogszabályi kötelezettségen
  túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt
  jótállás
 • kötelező jótállás, mely
  jogszabályon alapul

Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás
között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés
megkötése

Távollévők
között kötött szerződés:
a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül,
távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer
keretein belül kerül megkötésre

Távollévők
közti kommunikációs eszköz:
 a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas
eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus,
telefon

Termék: webshopunk árukészletében
lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes
ingóság

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége,
illetve szakmája körében eljáró személy

Webshop: webshopunk, melyen keresztül a
szerződéskötés megvalósul

Vonatkozó
jogszabályok:

 • évi CLV. törvény a
  fogyasztóvédelemről
 • évi LXXVI. törvény a szerzői
  jogról
 • évi CVIII. törvény az
  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.)
  kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • évi CXII. törvény az
  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi V. törvény a Polgári
  Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet
  a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
  vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási
  szabályairól
 • 45/2014. (II.26.)
  kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
  szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács
  (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes
  adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad
  áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi
  rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács
  (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó
  állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan
  területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival
  szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394.
  rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

ÁSZF hatálya
és elfogadása:

A vonatkozó
jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát az Általános
Szerződési Feltételek is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk a
Fogyasztót és az Eladót megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés
feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a
felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának
feltételeit.

Ön rendelése
leadásával elfogadja cégünk Általános Szerződési Feltételeit, mely a megkötésre
kerülő szerződéshez tartozik.

Szerződés
nyelve és formája:

A szerződés
nyelve magyar.

A szerződés
a megrendelés leadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek
elfogadásával.

Árak:

Az árak
forintban értendők. Áraink bruttó árak, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

Panaszügyintézés
és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó
a terméket, illetőleg tevékenységünket illető kifogásait a következő elérhetőségeinken
keresztül juttathatja el hozzánk:

 • Postai cím: 5600 Békéscsaba Bethlen u. 3/1           
 • E-mail cím: gardrobtar@outlook.hu
 • Telefonszám: +36304743969

A Fogyasztó
elsősorban írásban, egyes esetekben szóban is közölheti panaszát
. A panasz
vonatkozhat az Eladó részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg
mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen
kapcsolatban áll.

A szóbeli
panaszt cégünk haladéktalanul kivizsgálja és a lehetőségeknek megfelelően
megoldja
. Amennyiben
a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan
kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról
jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolati példányát eljuttatjuk a Fogyasztó
részére. Az írásbeli panaszt cégünk a beérkezéstől számított 30 napon
belül írásban megválaszolja
.

A panaszról
felvett jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Panasz eljuttatásának helyét,
  módját, idejét
 • Fogyasztó nevét, lakcímét,
  elérhetőségét
 • Fogyasztói panasz részletes
  leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • Az Eladó nyilatkozatát a
  Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan
  kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét
  és idejét
 • A panasz egyedi azonosítószámát

Az Eladó a
panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi,
ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Az Eladó a
Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy
panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.
Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó
lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési
címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint az Eladó
Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás
igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az
esetben, ha az Eladó és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem
rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Fogyasztóvédelmi
Hatósági eljárás:

A Fogyasztói
jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint
illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a fogyasztóvédelmi
eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági
feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük:
http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági
eljárás:

A Fogyasztó
polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének
bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
rendelkezései szerint.

Békéltető
Testületi eljárás:

Jogosult a
lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni,
ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a
Fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető
Testületi eljárásban az Eladót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján
az Eladó köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni,
valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha az Eladó
székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető
kamara szerinti megyén kívül található, az Eladó együttműködési kötelezettsége
a fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására
terjed ki.

Amennyiben
az Eladó a fenti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a
Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek
jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben,
ettől eltekinteni nem lehet.

A Fogyasztó
kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban
(levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán,
elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

A kérelemnek
tartalmaznia kell:

 • A Fogyasztó nevét,
  lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • A fogyasztói jogvitával
  érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • A Fogyasztó álláspontját és az
  azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • A Fogyasztó nyilatkozatát, hogy
  megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 • A Fogyasztó nyilatkozatát, hogy
  más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem
  indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési
  meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 • A Testület döntésére irányuló
  indítványt
 • A Fogyasztó aláírását
 • Amennyiben a Fogyasztó az
  illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet
  kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen
csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy annak másolatát, mely tartalmára
bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó.

Amennyiben
meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a
Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További
információ a Békéltető Testületekről:
http://www.bekeltetes.hu

A
területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya
Megyei Békéltető Testület

7625 Pécs,
Majorosy Imre u. 36.

(72) 507-154

bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun
Megyei Békéltető Testület

6000
Kecskemét, Árpád krt. 4.

(76)
501-525, (76) 501-500

bkmkik@mail.datanet.hu

Békés Megyei
Békéltető Testület

5600
Békéscsaba, Penza ltp. 5.

(66)
324-976, 446-354, 451-775

bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Békéltető Testület

3525
Miskolc, Szentpáli u. 1.

(46)
501-091, 501-870

kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti
Békéltető Testület

1016
Budapest, Krisztina krt. 99.

(1) 488-2131

(1) 488-2186

bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád
Megyei Békéltető Testület

6721 Szeged,
Párizsi krt. 8-12.

(62) 486-987

E-mail cím:
info@csmkik.hu

Fejér Megyei
Békéltető Testület

8000
Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

(22) 510-310

fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron
Megyei Békéltető Testület

9021 Győr,
Szent István út 10/a.

(96) 520-217

bekelteto@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar
Megyei Békéltető Testület

4025 Debrecen,
Petőfi tér 10.

(52) 500-749

info@hbkik.hu

Heves Megyei
Békéltető Testület

3300 Eger,
Faiskola út 15.

(36)
416-660/105

hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Békéltető Testület

5000
Szolnok, Verseghy park 8.

(56) 510-610

kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom
Megyei Békéltető Testület

2800
Tatabánya, Fő tér 36.

(34) 513-010

kemkik@kemkik.hu

Nógrád
Megyei Békéltető Testület

3100
Salgótarján, Alkotmány út 9/a

(32) 520-860

nkik@nkik.hu

Pest Megyei
Békéltető Testület

1055
Budapest Kossuth tér 6-8.

(1)-474-7921

Somogy
Megyei Békéltető Testület

7400
Kaposvár, Anna utca 6.

(82) 501-000

skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Békéltető Testület

4400
Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

(42)
311-544, (42) 420-180

endrediemese@invest.hu 

Tolna Megyei
Békéltető Testület

7100
Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

(74) 411-661

kamara@tmkik.hu

Vas Megyei
Békéltető Testület

9700
Szombathely, Honvéd tér 2.

(94) 312-356

vmkik@vmkik.hu

Veszprém
Megyei Békéltető Testület

8200
Veszprém, Budapest u. 3.

(88) 429-008

vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei
Békéltető Testület

8900
Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

(92) 550-514

zmkik@zmkik.hu

Online
vitarendezési platform:

Az Európai
Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az
oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online
vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy
módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt
tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az
Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési
platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a
panasz kezelésével.

Az online
vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői
jogok:

Jelen
weboldal tartalma szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden
egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek engedély nélküli
használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások
használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét,
hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók,
szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén van
lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

Részleges
érvénytelenség és magatartási kódex:

Abban az
esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek egy pontja jogilag
hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései
az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Adatbeviteli
hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A
megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség a
megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok
pontosságáért felelősséget nem vállalunk. Ezen adatok alapján állítjuk ki a
számlát és a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t.
Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön által
hibásan megadott adatokból eredő károkat, költségeket Önre hárítani. A hibás
adatbevitel miatt meghiúsult teljesítésért felelősséget nem vállalunk.

Abban az
esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg,
kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

Rendelés
feldolgozása és a szerződés megkötése:

Webshopunkon
keresztül bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus
visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a
visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha
rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást
e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma,
elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése.

Egy második
e-mailben igazoljuk vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a szerződés.

Fizetési módok:

Utánvét:

A fizetés történhet
készpénzben közvetlenül a csomag átvételekor, melyet a csomag kézbesítését
végző futárnak szükséges átadni. Ebben az esetben megrendelés után átadjuk a
futárszolgálat részére a küldeményt, amit az Ön által megadott címre
kiszállítanak.

Átvételi módok:

MPL
futárszolgálat:

Házhozszállítás
esetén érvényes szállítási díjak. Szállítási idő: feladástól számított 1-2
munkanap.

Ezen szállítási mód díja utánvétellel bruttó 1390 Ft.

 

MPL
Csomagautomata:

Az MPL
Csomagautomata gyors átvételt tesz lehetővé. Az sms-ben kapott kód és
telefonszáma megadásával jut hozzá rendeléséhez, amit bármikor átvehet.

További
információ: 
https://www.posta.hu/csomagautomata

Ezen szállítási mód díja utánvétellel bruttó 1290 Ft.

MOL és Coop
Posta Pont:

A csomag
max. tömege 20 kg lehet. Ha túllépi a 20 kg-t, nem tudjuk ezen szállítási módot
biztosítani!

GLS
futárszolgálat

A terméket a GLS futárszolgálat
szállítja ki.


Bővebb információt itt talál: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

Ezen szállítási mód díja utánvétellel bruttó 1350 Ft.

GLS csomagpont

Az online vásárlásoknál a háztól házig futárszolgálattal történő kiszállítás a legnépszerűbb, de évről évre nő a személyes átvétel aránya. A megrendelők kényelmesen és saját időbeosztásuk szerint vehetik át az árut a GLS CsomagPontokon keresztül, ahol a készpénzes fizetés biztosított.

A GLS CsomagPontok jól megközelíthető helyeken találhatók, például bevásárlóközpontokban, benzinkutakon, könyvesboltokban vagy egyéb forgalmas üzletekben. A legtöbb hosszú nyitva tartással, akár hétvégén is várja a csomagot átvenni vagy feladni kívánó ügyfeleket. GLS e-mail vagy SMS értesítőt küld a címzettnek az áru kiszállításáról. A vevő 5 munkanapon belül, bármikor átveheti a csomagot, figyelembe véve a GLS CsomagPont nyitva tartási idejét.

Ezen szállítási mód díja utánvétellel bruttó 1290 Ft.


Teljesítési
határidő:

A
teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva
2-6 munkanap. Az ezen határidőtől való eltérést e-mailben jelezzük.

Jogfenntartás
és kikötés:

Ha Ön
korábban rendelt tőlünk terméket, de azt kiszállításkor nem vette át (kivéve
azon esetet, melyben elállási jogával élt), illetve a csomag „Nem kereste”
jelzéssel visszajött hozzánk, csak abban az esetben vállaljuk a megrendelés
teljesítését, amennyiben a vételárat és szállítási költséget előre kifizeti.

Fogyasztói
tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Tájékoztatás
a Fogyasztót megillető elállási jogról:

Fogyasztónak
a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló
foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás
nélküli elállás jogával!

A Fogyasztót
a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási
jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére
irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos
határidőn belül.

A Fogyasztó
elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék átvételének
napja közti időszakban is.

Amennyiben a
szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés
megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés
megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

Elállási
nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:

A 45/2014.
(II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre
vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

Fogyasztói
elállási nyilatkozat érvényessége:

Határidőben
érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó
nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.

A Eladó a
Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan
visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét,
illetve tudomásul vételét.

Cégünk
kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:

Az Eladó
visszatérítési kötelezettsége:

Ha a
Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a
szerződéstől, az Eladó az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14
napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget.

Cégünk
visszatérítési kötelezettségének módja:

A 45/2014.
(II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén az
Eladó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett
fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén az
Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót
ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott
bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelmes teljesítés folytán az Eladót nem
terheli felelősség.

Többletköltségek:

Ha a
Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási
módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő
többletköltséget. Ilyenkor visszatérítési kötelezettség a feltüntetett
általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn.

Visszatartási
jog:

Cégünk
visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó vissza nem
küldte a terméket vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte.
Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

Fogyasztó
kötelezettségei elállása/felmondása esetén:

Termék
visszaszolgáltatása:

Ha a
Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a
szerződéstől, a terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől
számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy a termék átvételére
jogosult személynek átadni.

Termék
visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése:

A termék
visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A terméket az Eladó címére
szükséges visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a szerződést a teljesítés megkezdése
után mondja fel, a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig
teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles az Eladó részére megfizetni.
A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított
ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.
Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

Fogyasztó
felelőssége az értékcsökkenésért:

A Fogyasztó
felel a termék jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

Az Eladó a
vételár teljes összegét csak a hibátlan és hiánytalan, eredeti csomagolásában
visszaküldött termék esetén köteles visszatéríteni.

Elállási jog
a következő esetekben nem gyakorolható:

Felhívjuk
figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm.
Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására
  irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését
  követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes
  beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a
  szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás
  tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem
  befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is
  lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék
  esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére
  állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
  fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid
  ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék
  tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást
  követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében,
  amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más
  termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital
  tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem
  befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a
  felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a
  szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot
  követően kerül sor;
 8. lezárt csomagolású hang-,
  illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele
  tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást
  felbontotta;
 9. hírlap, folyóirat és időszaki
  lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. nyilvános árverésen megkötött
  szerződések esetében;
 11. lakáscélú szolgáltatás
  kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
  személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez
  kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben
  meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. a nem tárgyi adathordozón
  nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó
  kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a
  fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul
  vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. §
  szerinti jogát.

Kellékszavatosság:

Kellékszavatosság,
termékszavatosság, jótállás:

A Fogyasztói
tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése
felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete
alkalmazásával készült.

Milyen jogok
illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Kérheti a
termék javítását vagy cseréjét, kivéve, ha az Ön által választott lehetőség
teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára aránytalan többletköltséggel
járna.

Milyen
határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Az Ön
kötelessége a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb 2
hónapon belül jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési
határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

Milyen egyéb
feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A
teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja,
hogy a terméket, illetve a szolgáltatást cégünk nyújtotta. A teljesítéstől
számított 6 hónap leteltét követően viszont Önnek kell bizonyítani, hogy a hiba
már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság:

Milyen
esetben élhet Ön termékszavatossági jogával?

A termék
hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági
igényét érvényesítheti.

Milyen jogok
illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági
igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen
esetben minősül a termék hibásnak?

A termék
hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek nem felel
meg vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.

Milyen
határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Ön
termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát
elveszti.

Kivel
szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági
igényét csakis az ingó dolog gyártójával/forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
Önnek kell bizonyítania a termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése
esetén.

Milyen
esetben mentesül a gyártó/forgalmazó termékszavatossági kötelezettsége alól?

A
gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége
alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • A hiba a tudomány és technika
  állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
 • A termék hibája jogszabály vagy
  kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered
 • A terméket nem üzleti
  tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba

A
gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania.

Kérjük,
vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt
termékre/kijavított részre vonatkozóan érvényesítheti kellékszavatossági
igényét a gyártóval szemben.

Jótállás:

Milyen
esetben élhet Ön jótállási jogával?

Hibás
teljesítés fennállása esetén a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó
jótállásra köteles.

Jogszabály
írja elő a jótállás biztosítását a tartós fogyasztási cikkek, mint a műszaki
cikkek, gépek, szerszámok esetén, melyek vételára meghaladja a 10.000 Ft-ot.

Milyen jogok
és milyen határidőn belül illetik meg Önt a jótállás alapján?

A tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendelet meghatározza a kötelező jótállás eseteit. Az ezen kívül eső
termékek esetén Cégünk nem vállal jótállást. Jótállási igényt a jótállási
határidőn belül lehet érvényesíteni. Ha a jótállásra kötelezett
kötelezettségének a jogosult felhívására megfelelő határidőn belül nem tesz
eleget, a jótállási igény a felhívásban kijelölt határidő elteltétől számított
3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már
lejárt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény
érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat
szükséges alkalmazni. A jótállás időtartama 1 év. E határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére
történő átadása vagy az üzembe helyezés (amennyiben azt az Eladó végzi),
napjával kezdődik. Az egy éven túli jótállással kapcsolatos ügyekben kérjük,
forduljon a gyártóhoz!

Három
munkanapon belüli csereigény:

Webáruházunkban
történt vásárlás esetén megilleti Önt a 3 munkanapon belüli termékcsere joga. 3
munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozó tartós fogyasztási cikkek esetén érvényesíthet, mely szerint, ha 3
munkanapon belül érvényesíti csereigényét, az Eladónak úgy kell értelmeznie,
hogy a termék eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki
kell cserélnie.

Mikor
mentesül az Eladó jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó
jótállási kötelezettsége alól kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a
hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Kérjük,
vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási
igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, párhuzamosan
nem érvényesíthet.